Info pro občany 

Občané města Valtic,

 je potřeba si uvědomit,že každé pálení by mělo být nahlášeno na Krajské operační středisko tel.: 724 185 110 vyhnete se tak zbytečným postihům. Před zavoláním si nachystejte odpověď na otázky kdy a kde pálení proběhne a tel. číslo na zodpovědnou osobu která pálení bude provádět. Dále můžete ohlášení provést vyplněním formuláře na stránkách HZS Jihomoravského kraje:www.firebrno.cz/paleni-klesti 

Zákon č.133/1985 sb. o požární ochraně,ve znění pozdějších předpisů(dále jen" zákon o požární ochraně") pamatuje i na vypalování porostů.podle ustanovení §17 odst.3 písm.f tohoto zákona Nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů jinak se dopustí přestupku podle §78 odst.1 písm.s) citovaného zákona a za tento přestupek jí může příslušný orgán hasičského záchranného sboru,vykonávající státní požární dozor,uložit pokutu až do výše 25 000 kč. Podle § 5 odst.2 citovaného zákona Nesmí vypalovat porosty ani právnická a podnikající osoby.Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny,se zřetelem na rozsah prováděné činnosti,stanovit,opatření proti vzniku a šíření požáru.Spalování hořlavých látek na volném prostranství,včetně navrhovaných opatření,jsou povinni předem oznámit územně příslušné´mu HZS kraje,který může stanovit další podmínky pro tuto činnost,popřípadě může takovou činnost zakázat.Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající osoba Správního deliktu podle § 76 odst.2 písm.n)citovaného zákona.Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 kč.


ohlášení pálení.xls (29,5 kB)

Najdete nás také na Facebooku

https://www.facebook.com/sdhvaltice